ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΘΟΥΜΕ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΘΟΥΜΕ
ZAΧΑΡΟΠΛΑΘΟΥΜΕ ΜAZI KAI ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ
ZAΧΑΡΟΠΛΑΘΟΥΜΕ & ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ MASTERCLASSES
BΡΑΒΕΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΘΟΥΜΕ
ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΘΟΥΜΕ
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΡΘΑΛΙΤΗ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΝΤΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΙΚΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ 2018
ΝΙΚΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ 2017
ΝΙΚΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ 2016
TIP

<< Δελτία τύπου

21/07/2017 - Όροι διαγωνισμού εκδήλωσης «Ζαχαροπλάθουμε στο Καρπενήσι»


ΓΙΩΤΗΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΘΟΥΜΕ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Αντικείμενο. Η εταιρεία με την επωνυμία ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, επί της Λεωφ. Κηφισού 130 (εφεξής ο «Διοργανωτής») διοργανώνει προωθητική ενέργεια & κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί στην κεντρική πλατεία στο Καρπενήσι Ευρυτανίας, σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙ­ΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟ­ΣΤΗ­­ΡΙΞΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ­ΝΟΜΩΝ Α.Ε.» που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, επί της οδού Ήρωος Μάτση και Αρχαίου Θεάτρου (εφεξής «ΜSPS»).

2. Δικαίωμα Συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στηv προωθητική ενέργεια έχουν πρόσωπα άνω των 18 ετών που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται: α) οι εργαζόμενοι του Διοργα­νω­τή και της MSPS και των θυγατρικών ή/και συνδεδεμένων με αυτούς εταιρειών, β) οι σύζυγοι και οι συγγενείς όλων των ανωτέρω προσώπων σε πρώτο (α’) και δεύτερο (β’) βαθμό. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των Δώρων.

3. Διάρκεια. Η προωθητική ενέργεια θα γίνει την Κυριακή 23 Ιουλίου 2017 στην κεντρική πλατεία στο Καρπενήσι Ευρυτανίας, από ώρα 11:30 έως ώρα 14:00.

4. Τρόπος Συμμετοχής. Όσοι από τους δικαιούμενους συμμετοχής επισκεφθούν το συγκεκριμένο σημείο την ημέρα & κατά τις ώρες που θα βρίσκεται εκεί η προω­θη­τική ομάδα, θα έχουν την ευκαιρία να συμ­με­τέχουν στην προωθητική ενέρ­γεια και να διεκδικήσουν ένα από τα Δώρα. Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να δώσουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση e-mail) στην προωθητική ομάδα που θα τα συγκεντρώνει σε μία εφαρ­μογή tablet. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα μίας (1) μόνον συμμετοχής στην κλήρωση. Για την έγκυρη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια δεν απαιτείται αγορά κάποιου προϊόντος του Διοργανωτή.

5. Δώρα. Μετά από κλήρωση ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες στην προωθη­τι­κή ενέργεια, θα αναδειχθεί ένας (1) τυχερός που θα κερδίσει μία συσκευή mixer μάρκας IZZY και μία σακούλα με προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ και πέντε (5) τυχεροί που θα κερδίσουν από μία σακούλα με προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ.

6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή. Οι τυχεροί νικητές θα αναδειχθούν μετά από κλήρωση ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες. Θα κληρωθούν ένας τυχερός που θα κερδίσει το μίξερ και μία σακούλα με προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ και πέντε τυχεροί που θα κερδίσουν από μία σακούλα με προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ. Επίσης, θα κληρωθούν και επιλα­χόντες. Η κλήρωση θα γίνει με τρόπο που διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας. Στην κλήρωση θα λάβουν μέρος όλες οι συμμετοχές που θα συγκε­ντρω­­­θούν την ημέρα της προωθητικής ενέργειας.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23/7, αμέσως μετά την λήξη της προω­θη­τικής ενέργειας, στην κεντρική πλατεία στο Καρπενήσι Ευρυτανίας, οπότε θα γίνει και η ανακοίνωση των νικητών, επιτόπου.

7. Παραλαβή των Δώρων. Οι Νικητές θα παραλάβουν τα δώρα τους επιτόπου. Σε πε­ρί­­­πτωση που κάποιος νικητής δεν ευρίσκεται ακόμη στον χώρο της κεντρικής πλατείας, και δεν απαντήσει ούτε στο τηλέφωνο για την αποδοχή του δώρου, στη θέση του υπεισέρχεται ο πρώτος επιλαχών.

Για την παραλαβή δώρου είναι απαραίτητη η συμπλήρωση και υπογραφή σχετικής δήλωσης αποδοχής. Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορί­ζεται απο­κλει­στικά και μόνο στη διάθεση των δώρων. Ο Διοργανωτής δεν θα φέρει καμία ευθύνη, ποινική ή αστική, έναντι οποιου­δήποτε συμμετέχοντα για οποιαδήποτε αιτία.

8. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.jotis-zacharoplathoume.gr και η αποδοχή τους θα γίνεται μέσω του tablet. Επίσης, οι όροι θα υπάρχουν και εκτυπωμένοι στην κεντρική πλατεία στο Καρπενήσι Ευρυτανίας όπου θα διεξαχθεί η προωθητική ενέργεια.

9. Δημοσιότητα της Εκδήλωσης. Η εκδήλωση θα βιντεοσκοπηθεί, ενώ θα υπάρχει και φωτογραφική κάλυψη. Τα άτομα που συμμετέχουν στην εκδήλωση – ατομικά, αλλά και ως ασκούντες την γονική μέριμνα των παιδιών τους που τυχόν παρευρί­σκονται στον χώρο της εκδήλωσης – παρέχουν στον Διοργανωτή, άνευ οποιουδήποτε ανταλλάγματος, το δικαίωμα να λάβει οπτικοακουστικό υλικό και να το χρησιμο­ποιή­σει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, στα διαδικτυακά μέσα και τις πλατφόρμες που διατηρεί, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και μέσω Μ.Μ.Ε. πανελλαδικής ή/ και τοπικής εμβέλειας, για απεριόριστο χρονικό διάστημα.

10. Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να παρατείνει, να ανα­βά­­λει, να μαται­ώ­σει ή/και να επαναλάβει οποτεδήποτε το Διαγωνισμό, κα­θώς επίσης και να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, συμπε­ρι­λαμβανομένης της ημερομηνίας διεξα­γω­γής της προωθητικής ενέργειας, της αντικατάστασης των Δώρων με άλλα ανάλογης αξίας και της κληρώ­σεως, για οποιονδή­ποτε λόγο και κατά την απόλυτη κρίση του, ενημερώνοντας σχετι­κά μέσω ανακοί­νωσης που θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο www.jotis-zacharoplathoume.gr , με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης.

11. Προσωπικά Δεδομένα. Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό οι συμμετέ­χοντες συγκα­τατίθενται στην τήρηση και επεξεργασία (με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματο­ποιημένων μεθόδων) των προσωπικών τους δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτούς τους ίδιους, από το Διοργανωτή ή/και από άλλα τρίτα πρόσωπα, στα οποία τυχόν θα ανατεθεί εν όλω ή εν μέρει η εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, προς το σκοπό της διεξαγωγής του παρόντος Διαγωνι­σμού, της ανακή­ρυξης των Νικητών και της δημοσίευσης των αποτελε­σμάτων του Διαγω­νι­σμού. Η τήρηση των ανωτέρω αρχείων με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχό­ντων θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει και τις Απο­φά­σεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομέ­νων Προσωπικού Χαρακτή­ρα. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων του Διαγωνισμού δεν θα διαβι­βα­σθούν σε τρίτους και θα καταστραφούν μετά την απόδοση των Δώρων στους Νικητές του Διαγωνισμού.

12. Αποδοχή των Όρων. Οι παρόντες Όροι Διαγωνισμού διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθη­νών. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων ως παρα­τίθενται ανωτέρω, ακόμη και αν τροποποιη­θούν μελ­λο­ντικώς σύμφωνα με τα ανωτέρω ορι­ζό­μενα, παραιτουμένου του συμμετέ­χο­ντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρό­ντων ή μελλοντικώς τροποποιημένων Όρων και από την διεκδίκηση οιασδήποτε αποζημιώ­σεως εξ αυτής της αιτίας.